Players

Verified (14)

Player XP Hours Week Social medias
Mikael
Verified as Mikael
2,852,930,085
8,647
0.00
Harmony
Verified as Viore
4,600,000,000
14,048
0.00
Markoosrs
Verified as EG Froggen
3,813,129,046
10,295
0.00
Stringer442
Verified as Ceph
2,705,582,420
9,738
+22.99
Gustav
Verified as Bluebonnet
3,986,732,793
11,690
+82.91
Dids
Verified as dids
3,568,613,320
9,394
+33.50
Killzone
Verified as Killzone
4,131,841,683
10,981
+53.34
Arptastic
Verified as Arptastic
1,342,482,489
4,836
0.00
Dear Sleeper
Verified as Dear Sleeper
2,132,404,346
6,439
+43.33
Surge
Verified as Wosby
1,640,780,359
4,554
+2.88
Cauthon
Verified as Cauthon
1,202,209,687
2,823
+19.75
Tenhou
Verified as Tenhou
652,723,804
1,671
+7.67
Gibberish
Verified as Enlen
1,934,329,227
4,610
+68.99
Dxqiwol
Verified as LOWIQXD
609,610,475
1,599
0.00